Tuesday, December 22, 2009

asp.net repeater içinde kayıt numarası

Kayıtın kaçıncı kayıt olduğunu (indisini) böyle alabilirsiniz : Container.ItemIndex

yani :

<asp:repeater id="Repeater1" runat="server">
        <itemtemplate>
                Kayıt : <%# Container.ItemIndex %>
        </itemtemplate>
        <separatortemplate>
                <br />
        </separatortemplate>
</asp:repeater>

No comments: